За инвеститори

Междинен финансов отчет към 31.03.2024 г.
Пояснително приложение към финансов отчет за периода,завършващ на 31.03.2024г.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода, завършващ на 31 Март 2024
Доклад за дейността на ”Варвара термал вилидж” АДСИЦ за периода 01.01.2024 г. – 31.03.2024 г.
Отчет за финансовото състояние към 31 Март 2024 година
Информация по чл. 31, ал. 1, т. 1-5, чл. 4 и чл. 5 от ЗДСИЦДС и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
ЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Информация по приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода, завършващ на 31 Март 2024г.
Отчет за парични потоци за периода, завършващ на 31 Maрт 2024
Допълнителна информация по чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г.
Вътрешна информация по чл. 7 от Регламент (ЕС)
Справки годишни и шестмесечни на индивидуална основа
Годишен финансов отчет за 2023г.
Справки годишни и шестмесечни на индивидуална основа
Пояснителни приложения към междинен финансов отчет 30_06_2023
Доклад за дейността за периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г.
Отчет за промените в собствения капитал 30_06_2023
Отчет за финансовото състояние 30_06_2023
Отчет за всеобхватния доход 30_06_2023
Отчет за паричните потоци 30_06_2023
ДЕКЛАРАЦИЯ за публичното предлагане на ценни книж
Информация за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ за първоначално и последващо разкриване на информация
вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС)
Информация за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа
УВЕДОМЛЕНИЕ ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Годишен финансов отчет за 2022г.
СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2022 година
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
Отчет за финансовото състояние към 31 Декември 2022 година
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за годината, завършваща на 31 Декември 2022
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за годината, завършваща на 31 Декември 2022
Информация по приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2
Информация по чл. 31, ал. 1, т. 1-5, чл. 4 и чл. 5 от ЗДСИЦДС
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал. 4, т. 3
Доклад за дейността на ”Варвара термал вилидж” АДСИЦ за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ
Междинен финансов отчет за четвърто тримесечие на 2022г.
СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2022 година
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
Отчет за финансовото състояние към 31 Декември 2022 година
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за годината, завършваща на 31 Декември 2022
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за годината, завършваща на 31 Декември 2022
Информация по приложение № 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2
Информация по чл. 31, ал. 1, т. 1-5, чл. 4 и чл. 5 от ЗДСИЦДС
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал. 4, т. 3
Доклад за дейността на ”Варвара термал вилидж” АДСИЦ за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
УВЕДОМЛЕНИЕ
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2022г.
Пояснителни сведения - 30_09_2022
Междинни финансови отчети-МСФО-Отчет за доходите
Междинни финансови отчети-МСФО-Баланс
Междинни финансови отчети-МСФО-Отчет за промените в собствения капитал
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал. 4, т. 3
Междинни финансови отчети-МСФО-Отчет за паричните потоци
Доклад за дейността на ”Варвара термал вилидж” АДСИЦ за периода 01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.
СПРАВКИ годишни и шестмесечни на индивидуална основа
Информация за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа
Информация по приложение No 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба No 2 от 09.11.2021 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба No 2 от 09.11.2021 г.
Справка за притежаваните търговски недвижими имоти (ТНИ)* от ДСИЦ
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ (01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.)
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2022г.
Отчет за финансовото състояние
Пояснителни приложения
Отчет за паричните потоци
Отчет за промените в собствения капитал
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал. 4, т. 3
Доклад за дейността
Справки по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
Справка за притежаваните търговски недвижими имоти (ТНИ)* от ДСИЦ за периода 01.01.2022г.-30.06.2022г.
Информация по чл. 31, ал. 1, т. 1-5, чл. 4 и чл. 5 от ЗДСИЦДС и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба No 2
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба No 2
Информация по приложение No 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба No 2
Междинен финансов отчет за първо тримесечие на 2022г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба No 2
Доклад за дейността на ”Варвара термал вилидж” АДСИЦ
Информация по чл. 31, ал. 1, т. 1-5, чл. 4 и чл. 5 от ЗДСИЦДС и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба No 2
Информация по приложение No 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба No 2
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал. 4, т. 3
Финансови отчети-31_03_2022
Отчет за паричните потоци-МСФО
Вътрешна информация по чл.7
Отчет за финансовото състояние-МСФО
Пояснителни приложения - 31_03-2022
Справка за притежаваните търговски недвижими имоти (ТНИ)* от ДСИЦ
Отчет за доходите-МСФО
Отчет за промениете в собствения капитал-МСФО
Междинен финансов отчет за трето тримесечие на 2021г.
Годишен одитиран финансов отчет за 2021г.
Годишен одитиран финансов отчет
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Информация по приложение No 4 към чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба No 2 от 09.11.2021 г.
Информация по чл. 31, ал. 1, т. 1-5, чл. 4 и чл. 5 от ЗДСИЦДС и чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредба No 2 от 09.11.2021 г.
Доклад за дейността за периода 01.01.2021 г. – 31.12.2021 г.
ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100о, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа
Справка за притежаваните търговски недвижими имоти
Отчет за финансовото състояние
Справки по чл. 10, т. 3 и чл. 12, ал. 1, т. 3 от Наредба № 2
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ по чл. 12, ал. 1, т. 4 от Наредба No 2 от 09.11.2021 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ ЗА 2021 година
Междинен финансов отчет за второ тримесечие на 2021г.
Справки
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход за периода от 01.01.2021г. До 30.09.2021г.
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ за периода от 01.01.2021г. до 30.09.2021г.
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ за периода 01.01.2021-30.09.2021г.
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ
Пояснителни сведения
ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ
Приложение за проспектите при публично предлагане
Информация за проспектите при публично предлагане
Доклад за дейността на ”Варвара термал вилидж” АДСИЦ за периода 01.01.2021 г. – 30.09.2021 г.
Отчет за финансовото състояние
Междинен финансов отчет за първо шестмесечие на 2021г.
Отчет за доходите
Отчет за паричните потоци
Отчет за собствения капитал
КФН - Справка 8
КФН - Справка 7
КФН - Справка 6
КФН - Справка 5
Отчет за финансовото състояние
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
Годишен финансов отчет за 2020г. заверен от регистриран одитор.
ПОЯСНИТЕЛНИ СВЕДЕНИЯ 2020
Одиторски доклад 2020 Варвара термал вилидж АДСИЦ
КФН - Справка 8
КФН - Справка 7
КФН - Справка 6
КФН - Справка 5
КФН - Отчет за собствения капитал
КФН - Отчет за паричния поток
КФН - Отчет за доходите
КФН - заглавна-Forma 1
Отчет за финансовото състояние
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА “ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ” АДСИЦ ПРЕЗ 2020 ГОДИНА
Редовно годишно общо събрание на акционерите:
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩО СЬБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ" АДСИЦ
МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЬБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ" АДСИЦ, насрочено на 13 юни 2024г
ДОКЛАД за прилагане на политика за възнагражденията на Съвета на директорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ
ДОКЛАД НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА “ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ” АДСИЦ за 2023 г.
ДОКЛАД HA ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ НА "ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ" АДСИЦ за 2023 г.
ПЪЛНОМОЩНО
ПЪЛНОМОЩНО
ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА РЕДОВНО ГОДИШНО ОБЩОСЬБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ" АДСИЦ
МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА РЕДОВНОТО ГОДИШНО ОБЩО СЬБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА "ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ" АДСИЦ, насрочено на 12 юни 2023 .г
Пълномощно
Материали по дневния ред
Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите за 2021 г.
СТАТУТ НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА „ВАРВАРА ТЕРМАЛ ВИЛИДЖ“ АДСИЦ
ПРОТОКОЛ
Правила за управление на рисковете
Пълномощно
Политика за възнагражденията на членовете на съвета на директорите на "Варвара Термал Вилидж" АДСИЦ
Материали по дневния ред на редовното годишно събрание на акционерите на "Варвара Термал Вилидж" АДСИЦ
Покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "Варвара Термал Вилидж" АДСИЦ
Търговски регистър и регистър на юридическителица с нестопанска цел
Вътрешна информация:
Уведомление ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Уведомление ДО КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА ОБЩЕСТВЕНОСТТА
Уведомление за придобиване на недвижим имот
Уведомление за преизбиране на членове на Съвета на директорите
Уведомление за сключен окончателен договор за покупка на имоти
Уведомление за прекратяване на предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот
уведомление за придобиване на имот
уведомление за придобиване на недвижим имот
Уведомление за придобити на 9.8.22 г. недвижими имоти
Уведомление за сделки с недвижими имоти
Информация по чл. 151, ал. 4 ЗППЦК
Уведомление по чл. 151, ал. 4 ЗППЦК
Уведомление за придобиване на имоти
Уведомление за сключен предварителен договор за придобиване на имот
Уведомление за придобиване на имоти
Информация по чл. 151, ал. 4 ЗППЦK
Уведомление по чл. 151, ал. 4 ЗППЦК
Уведомление по чл. 148б ЗППЦК
Уведомление за дялово участие
чл. 148б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”)
Уведомление за промяна в капитала
уведомление за промени в устава
уведомление за прекратяване на покупко-продажба
уведомление за увеличаване на капитала
уведомление за придобиване на имоти
уведомление за придобиване на имоти
уведомление за придобиване на имоти
уведомление за информационна агенция
уведомление за назначаване на директор за връзки с инвеститорите
уведомление за придобиване на имоти
Уведомления по чл. 19 от Регламент (ЕС) 596/2014 г.
уведомление до БФБ.4
уведомление до БФБ.3
уведомление до КФН.2
уведомление до БФБ.2
уведомление до БФБ.1
уведомление до КФН.1
Публично предлагане на акции (първоначално увеличение на капитала) на „Варвара термал вилидж“АДСИЦ

По решение на Учредителното събрание на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ от 09.06.2020 г., капиталът на дружеството се увеличава от 500 000 лева на 1 500 000лева, чрез издаване на 1 000 000 броя обикновени, безналични акции, всякас номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев.   Срещу всяка една нова акция от увеличението  на капитала, “Варвара термал вилидж“ АДСИЦ издава едно право по смисъла на §1, т. 3 отЗППЦК, или  общо 1 000 000  (един милион) права, като всяко едно дава право да се запише една акция от увеличението на капитала. Първичното публично предлагане ще бъде успешно ако бъде записана и платена поне една нова акция с номинална и емисионна стойност 1(един) лев и капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните изплатени акции.

Проспектът за публичното предлагане на ценни книжа(акции) е одобрен от Комисията за финансов надзор с решение № 213 – ДСИЦ от 15.04.2021 г.

Документи за публичното предлагане:

Проспект за публично предлагане на акции (публикуван 22.04.2021г.):
Съобщение за начало на публичното предлагане
Решение на КФН за одобрение на проспекта
Резюме
Документ запредлаганите ценни книжа
Регистрационен документ
Регистрационен документ
Документ запредлаганите ценни книжа
Резюме
Решение на КФН за одобрение на проспекта
Съобщение за начало на публичното предлагане
График на предлагането

Дата на публикуване на Проспекта

Дата на публикуване на съобщението за предлагането

Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите акции

Последен ден на търговията с права на БФБ

Последен ден на записването на нови акции от лицата закупили права

Последен ден за заплащане на нови акции от всички лица, записали нови акции

Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала  в Търговския регистър

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в  Централния Депозитар

Начало на търговията с новите акции на БФБ


22 април  2021 г.

22 април 2021 г.

5 май 2021г.


20 май 2021 г.

14 юни 2021 г.


14 юни 2021 г.


21 юни 2021 г.* 


28 юни 2021 г. *


5 юли 2021 г. *
* Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и(б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.
Публично предлагане на акции (увеличение накапитала) на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ

По решение на съвета на директорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ от 28.09.2021 г.,  капиталът на дружеството се увеличава от 1500 000 лева на до 2 500 000 лева, чрез издаване на до 1000 000 броя обикновени, безналични акции, всяка с номинална и емисионна стойност от 1 (един) лев, с ISIN код BG1100007209.  Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право или общо1 500 000 броя права.  Право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 5 работни дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право.Съотношението между издаваните права и новите акции е 1/0.667. Всеки 3 (три)права дават възможност за записване на 2 (две) нови акции по емисионна стойност 1.00 лева всяка. Могат да бъдат записвани само цели нови акции, при закръгляване към по-малкото цяло число, независимо от цифрата след десетичната запетая. Капиталът на дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 900 000 акции с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платени акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.Проспектът за публичното предлагане на ценни книжа (акции) е одобрен от Комисията за финансов надзор с решение № 829 – Е от 16.11.2021 г.

Документи за публичното предлагане:

Проспект за публично предлагане на акции (публикуван 17.11.2021 г.):
Съобщение за начало на публичното предлагане
Решение на КФН за одобрение на проспекта
Резюме
Документ запредлаганите ценни книжа
Регистрационен документ
График на предлагането

Дата на публикуване на Проспекта

Дата на публикуване на съобщението за предлагането

Начало на търговията с права на БФБ и на записването на новите акции

Последен ден на търговията с права на БФБ

Дата на аукциона за неизползваните права

Последен ден на записването на нови акции

Последен ден на записването на нови акции от лицата закупили права

Последен ден за заплащане на нови акции от всички лица, записали нови акции

Регистрация на емисията нови акции и увеличението на капитала  в Търговския регистър

Регистриране на новите акции по сметки на инвеститорите в  Централния Депозитар

Вписване на емисията в КФН

Начало на търговията с новите акции на БФБ


17 ноември  2021 г.

17 ноември 2021 г.

26 ноември 2021 г.


2 декември 2021 г.

8 декември 2021 г.

14 декември 2021 г.

15 декември 2021 г.


15 декември 2021 г.


около 20 декември 2021 г. *


около 24 декември 2021 г. *


около 30 декември 2021 г. *

около 5 януари 2022 г. *
* Определянето на тези дати се основава на допускането, че: (а) сроковете по графика се спазват без забава; и (б) процедурите при съответните институции ще протекат в най-кратки срокове съобразно практиката им. Точната дата може да е повече или по-малко дни след посочената дата.
„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ е придобило, към 30 юни 2021 г., 139 дка земеделски земи в землището на с. Елешница, общ. Разлог.  Дружеството възнамерява да урегулира придобитите имоти и да промени предназначението им в земи за строителство, с цел изграждане на вилни сгради (със спортно – развлекателен комплекс, СПА и релакс зона към тях).
Търгови предложения:
Съобщение за резултати от приключило търгово предлагане
Становище на СД на "Варвара термал вилидж" АДСИЦ по търговото предложение
Търгово предложение от "Глобал Солар" ЕООД