За нас

Информация за акциите на "Варвара термал вилидж" АДСИЦ:

Данни за емисията:

Борсов код:
VTV

ISIN код на ЕМИСИЯТА:
BG1100007209

Вид  ценни книжа:
акции

Брой  ценни книжа:
1  500 000

Номинална  стойност:
1.0000

Валута на търговия:
BGN

Дата на въвеждане на търговия:
10.06.2021

Пазар:
Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел

Документи

Устав
Статут на одитния комитет
Политика за възнагражденията

"Варвара термал вилидж" АДСИЦ

Информация за дружеството

"Варвара термал вилидж" АДСИЦ е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел  и за дружествата за секюритизация („ЗДСИЦДС“) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

"Варвара термал вилидж" АДСИЦ е учредено на Учредително събрание проведено на 9 юни 2020 г. и е вписано в Търговския регистър на 24 юни 2020 г., с ЕИК 206141426.

"Варвара термал вилидж" АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел с Решение № 213 – ДСИЦ от 15.04.2021 г. на Комисията за финансов надзор. С решение № 353-ПД от 1 юни 2021 г. на КФН, "Варвара термал вилидж" АДСИЦ е вписано в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, воден от КФН. От 10 юни 2021 г., акциите на Дружеството се търгуват на Българска фондова борса.

Съвет на директорите

Членове на Съвета на директорите са три физически лица:„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ е с едностепенна система на управление. Управителен орган на Дружеството е неговият Съвет на директорите. Съгласно изискванията на Търговския закон настоящият Съвет на директорите е с мандат от 3 г., като съставът му е изцяло избран на Учредителното събрание, проведено на 9 юни 2020 г. Вписан е в Търговския регистър на 24 юни 2020 г. и мандатът му изтича на 9 юни 2023 г.:
  • Кирил Иванов Асенов – Изпълнителен директор
  • Марио Василев Димитров – Председател на Съвета на директорите
  • Катерина Любомирова Клюс – Зам. председател и независим член на Съвета на директорите
Съветът на директорите не е упълномощил прокурист или друг търговски управител.

Директор за връзки с инвеститорите

Директор за връзки с инвеститорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ от 16 юли 2021 г. е Аглая Василева, служебен адрес: гр. София, ул. „Оборище“ № 5, e-mail: dvi@varvaravillage.com

Трето лице

„Пауър Инвест Ко” ООД

„Пауър Инвест Ко” ООД, ЕИК 131469840, със седалище гр. София и адрес на управление: ул. “Оборище” № 5, e-mail: office@contoconsult.bg.

„Пауър Инвест Ко” ООД е трето лице, на което „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ е възложило дейностите по чл. 27, ал. 1 и 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация.

„Пауър Инвест Ко” ООД е българска компания учредена през 2005 г. с предмет на дейност: вътрешнотърговска и външнотърговска дейност, консултантска и маркетингова дейност, търговско представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни физически и юридически лица, наемане и покупко – продажба на недвижими имоти в страната и чужбина, развитие, планиране, насърчаване, реализация и управление на туристически обекти и дейности от всякакъв вид в България, както и всякакви други дейности, незабранени от закона.
  • Пауър Инвест Ко” ООД е сключило договор с „Конти“ ООД относно воденето на счетоводната и друга отчетност и кореспонденция на "Варвара термал вилидж" АДСИЦ.
“Конти” ООД отговаря на изискванията на Закона за счетоводството за съставител на финансови отчети, като същите са вписани в регистъра на АССП под №№ 0066,0067.

“Конти” ООД е учредено през 1995 г., вписано е в Търговския регистър с ЕИК 831821501,  със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Христо Станишев” № 26-28, интернет страница: www.conty.net.

“Конти” ООД е счетоводна къща, извършващаконсултации по различни въпроси, свързани със счетоводство, финанси, данъчнозаконодателство, международни проекти.

Банка депозитар

„Варвара термал вилидж“ АДСИЦ има сключен договор за банка-депозитар с „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 117.

Оценител

Съветът на директорите на „Варвара термал вилидж“ АДСИЦ  е избрал за оценител „Консултантска къща АМРИТА“ ООД, ЕИК  130565483.

“Консултантска къща Амрита” ООД е сертифицирана от Камара на независимите оценители в България със сертификат рег. № 900500064 от 20 юли 2010 година. Сертификатът е актуализиран през 2017 година и е с № 901700064.

Оценките на недвижимите имоти, придобити от “Варвара термал вилидж” АДСИЦ са изготвени от инж. Петьо Бечев - оценител на земеделски земи и трайни насаждения със сертификат №300100861 и проверени от инж. Магдалина Карастоянова - оценител на земеделски земи и трайни насаждения със сертификат №810100135.

Одитор

Одитор на Дружеството е „АБВП Одит Стандарт“ ООД, ЕИК 200981950  - одиторско  дружество,  с № 165 от регистъра на ИДЕС и КПНРО, чрез регистрирания одитор Севдалина Паскалева, с рег. № 0605 от регистъра на ИДЕС и КПНРО.